Privatumo politika

UAB „ALUMNITA“
PRIVATUMO POLITIKA

I. SĄVOKOS

1. UAB „Alumnita“ (toliau – Alumnita) Privatumo politikoje (toliau – Politika) naudojamos sąvokos:
1.1. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti;
1.2. Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas;
1.3. Reglamentas – Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. Reglamentas (ES) 2016/679.
1.4. Slapukas – nedidelis tekstinis failas, kurį internetinis puslapis www.alumnita.lt išsaugo lankytojo galiniame įrenginyje (kompiuteryje, mobiliajame telefone) tam, kad naudotojo galinis įrenginys būtų atpažintas naudotojui pakartotinai apsilankius internetiniame puslapyje;
1.5. kitos sąvokos kaip jos apibrėžtos Reglamente, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose LR teisės aktuose, reguliuojančiuose asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

II. INTERNETINIAME PUSLAPYJE TVARKOMI ASMENS DUOMENYS

2. Alumnita internetiniame puslapyje www.alumnita.lt Jūsų asmens duomenis tvarko:
2.1. įrašant internetiniame puslapyje www.alumnita.lt naudojamus slapukus į Jūsų galinį įrenginį, kurį naudodami apsilankote šiame puslapyje.

III. ALUMNITA INTERNETINIAME PUSLPAPYJE NAUDOJAMI SLAPUKAI

3. Alumnita naudojami internetinio puslapio www.alumnita.lt slapukai įrašomi į Jūsų galinį įrenginį pirmą kartą apsilankius šiame puslapyje.
4. Slapukų pagalba Alumnita tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis:
4.1. Jūsų naudojamos naršyklės tipą;
4.2. Jūsų naršymo istoriją;
4.3. Jūsų galiniam įrenginiui priskirtą internetinio protokolo (IP) adresą;
4.4. apsilankymų internetiniame puslapyje skaičių;
4.5. naršymo Alumnita internetiniame puslapyje trukmę;
4.6. peržiūrėtas Alumnita internetinio puslapio sekcijas;
4.7. kitą informaciją apie Jūsų atliktus veiksmus Alumnita internetiniame puslapyje.
5. Slapukus Alumnita naudoja siekdamas:
5.1. užtikrinti internetinio puslapio funkcionalumą;
5.2. tobulinti ir vystyti internetinį puslapį, kad jis atitiktų Jūsų naršymo poreikius;
5.3. diegti internetiniame puslapyje naujas funkcijas, kurios palengvintų naudojimąsi puslapiu, informacijos puslapyje paiešką, taip pat sudarytų galimybes internetiniu puslapiu naudotis platesniam naudotojų ratui;
5.4. užtikrinti parduodamos produkcijos ir teikiamų paslaugų plėtrą;
5.5. analizuoti naudotojų elgseną naršant Alumnita internetiniame puslapyje;
5.6. susieti savo internetinį puslapį su administruojamomis socialinio tinklo paskyromis:
5.6.1. https://www.youtube.com/channel/UCHia-OuPNie24MUo_oBvPxg;
5.6.2. https://www.linkedin.com/company/Alumnita/.
5.7. sekti savo internetinio puslapio parodymus.
6. Alumnita internetiniame puslapyje naudojami šių kategorijų slapukai:
6.1. griežtai privalomi slapukai, skirti užtikrinti internetinio puslapio funkcionavimą tam, kad galėtumėte naudotis visomis internetinio puslapio funkcijomis. Šie slapukai renka bendro pobūdžio informaciją apie lankytojų naudojimąsi internetiniu puslapiu;
6.2. analitiniai slapukai, leidžiantys atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojų apsilankymų skaičių, stebėti, kokiomis internetinio puslapio sekcijomis lankytojai naudojasi, taip pat renkantys kitą informaciją, susijusią su svetainės naudojimu. Šie slapukai suteikia Alumnita informaciją, kuri panaudojama internetinio puslapio tobulinimui ir naujų funkcijų diegimui;
6.3. funkciniai slapukai, padedantys atpažinti ir įsiminti internetiniame puslapyje besilankiusius lankytojus, jų lankytas internetinio puslapio sekcijas, naudotas internetinio puslapio funkcijas, internetiniame puslapyje darytus pakeitimus ir kitus internetiniame puslapyje atliktus pasirinkimus. Pakartotinai lankantis Alumnita internetiniame puslapyje jis bus suderintas pagal Jūsų anksčiau atliktus pasirinkimus, išskyrus atvejus, kai Jūs rankiniu būdu pašalinate Alumnita internetinio puslapio funkcinius slapukus iš savo interneto naršyklės arba šie slapukai automatiniu būdu yra pašalinami iš jūsų galinio įrenginio pasibaigus slapukų naudojimo laikotarpiui;
6.4. tiksliniai arba reklaminiai socialinių tinklų paskyrų, nurodytų šios Politikos 5.6 punkte, slapukai, skirti pasiūlyti Jūsų poreikius ir naršymo elgseną atitinkančius pasiūlymus šiose paskyrose apie Alumnita teikiamas paslaugas.
7. Žemiau pateiktoje lentelėje nurodomi Alumnita slapukų naudojimo laikotarpiai:

Slapuko pavadinimas Naudojimo laikotarpis
Analitiniai slapukai
_ga 2 metai
_gat 1 diena
_gid 1 diena
collect Baigus naršymo sesiją
pll_language 1 metai
Tiksliniai arba reklaminiai slapukai
GPS 1 diena
IDE 1 metai
PREF 8 mėnesiai
test_cookie 1 diena
VISITOR_INFO1_LIVE 179 dienos
YSC Baigus naršymo sesiją
yt-remote-cast-installed Baigus naršymo sesiją
yt-remote-connected-devices Nuolat
yt-remote-device-id Nuolat
yt-remote-fast-check-period Baigus naršymo sesiją
yt-remote-session-app Baigus naršymo sesiją
yt-remote-session-name Baigus naršymo sesiją

8. Slapukai Alumnita internetiniame puslapyje yra naudojami Jūsų sutikimo pagrindu. Jums apsilankius pagrindiniame Alumnita internetiniame puslapyje iššokančiame lange galite sutikti, kad būtų įrašomi visi internetiniame puslapyje naudojami slapukai į Jūsų galinį įrenginį. Jei nenorite duoti sutikimo dėl visų Alumnita internetiniame tinklapyje naudojamų slapukų įrašymo, galite eiti į slapukų valdymo parametrus, į kuriuos nuoroda pateikiama tame pačiame iššokančiame lange. Slapukų valdymo parametruose galite pažymėti, su kurių kategorijų slapukų įrašymu sutinkate. Griežtai privalomi slapukai įrašomi į Jūsų galinį įrenginį nepriklausomai nuo to, ar davėte sutikimą, kadangi be šių slapukų funkcionavimo negalėsite naudotis visomis Alumnita internetinio puslapio funkcijomis. Jei neduosite sutikimo dėl funkcinių slapukų įrašymo, pakartotinai lankantis Alumnita internetiniame puslapyje jis nebus suderintas pagal Jūsų poreikius ir anksčiau puslapyje atliktus pasirinkimus. Jei neduosite sutikimo dėl analitinių slapukų įrašymo, Alumnita negalės įvertinti, kokie internetinio puslapio patobulinimai ir kokios papildomos funkcijos yra reikalingos, siekiant pagerinti Jūsų naršymo šiame puslapyje kokybę. Jei neduosite sutikimo dėl tikslinių arba reklaminių slapukų įrašymo, Alumnita negalės Jums pateikti Jūsų poreikius ir naršymo elgseną atitinkančių pasiūlymų Alumnita socialinio tinklo paskyrose.

IV. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS

9. Alumnita internetiniame puslapyje www.alumnita.lt tvarkomi Jūsų asmens duomenys nėra perduodami tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai perduoti Jūsų asmens duomenis Alumnita turi teisinę prievolę vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

V. INTERNETINIO PUSLAPIO LANKYTOJŲ TEISĖS

10. Sutikdami su internetinio puslapio www.alumnita.lt slapukų įrašymu į Jūsų galinį įrenginį, Jūs įgyjate šias teises:
10.1. teisę susipažinti su Jūsų tvarkomais asmens duomenimis;
10.2. teisę reikalauti ištaisyti, papildyti ar ištrinti Jūsų tvarkomus asmens duomenis;
10.3. teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą;
10.4. teisę gauti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte Alumnita, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir persiųsti šiuos duomenis kitam duomenų valdytojui;
10.5. teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu.
11. Jūsų teisių įgyvendinimo sąlygas, apribojimus ir tvarką nustato Alumnita Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, su kuriuo galite susipažinti internetiniame puslapyje www.alumnita.lt.
12. Manydami, kad Alumnita internetiniame puslapyje vykdomas Jūsų asmens duomenų tvarkymas neatitinka Reglamento, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ar kitų LR įstatymų ir teisės aktų, reguliuojančių asmens duomenų tvarkymą, reikalavimų ar kitaip pažeidžia Jūsų teises ir laisves, galite kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją įstatymų nustatyta tvarka.

PAPILDOMI PRIEDAI:

Sutikimas dėl asmens duomenų perdavimo duomenų gavėjams